Πρόσκληση για το Δημοτικό Συμβούλιο την Πέμπτη 24/1/2008

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 
            Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 100 του Ν. 3463/2006 "περί Δ.Κ.Κ." και των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού Εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008, ημέρα της εβδομάδας ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19.00' μ.μ., σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
 
-Ανακοινώσεις διαφόρων εγγράφων
 
 
1.      Εγκριση ή μη χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.
2.      Εγκριση ή μη της αριθμ.1/2008 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Χορήγησης Υποτροφιών (Φ.Πολυζόπουλου).
3.      Εγκριση ή μη της αριθμ.2/2008 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Χορήγησης Υποτροφιών (Ν.Πίσσα).
4.      Ορισμός μελών ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κομοτηνής (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.).
5.      Ορισμός μελών ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση Σφαγείων Δήμου Κομοτηνής (Δ.Ε.Σ.ΚΟΜ).
6.      Ορισμός μελών ΔΣ του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί - Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας Δήμου Κομοτηνής (Π.Β.Σ.-Κ.Ε.Φ.Ο.).
7.      Ορισμός μελών ΔΣ του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας και Αθλησης Κομοτηνής (Δ.Ο.Ν.Α.).
8.      Ορισμός μελών ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Κομοτηνής (Δ.Ε.Α.Κ.Ο.).
9.      Ορισμός μελών ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Κομοτηνής (Δ.Ε.Π.Α.Κ.).
10. Τροποποίηση του υπό το στοιχείο Α. της αριθμ. 3/2007 ΑΔΣ (Ορσιμός ΔΣ ΔΕΥΑΚ).
11. Τροποποίηση του υπό το στοιχείο Α της αριθμ. 16/2007 ΑΔΣ (Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών).  
12. Συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών με την ισχύ του ν.3263/2004.
13. Έγκριση υλοποίησης κοινωνικού προγράμματος του Δήμου (παροχή βοηθήματος σε οικονομικά αδύνατους δημότες).
14. Διαγραφή ή μη και επαναβεβαίωση χρηματικών ποσών που αφορούν διανοίξεις και εισφορά σε χρήμα.
15. Διαγραφή ή μη και επαναβεβαίωση χρηματικών ποσών που αφορούν πρόστιμα ΚΟΚ, διάφορα τέλη και δικαιώματα.
16. Διαγραφή ή μη χρηματικών ποσών που αφορούν διάφορα τέλη και δικαιώματα.
17. Παραχώρηση μισθωτικής σχέσης δημοτικού μισθίου σε εταιρεία.
18. Έγκριση ασφάλισης οχημάτων.
19. Συμβιβαστική επίλυση για τον καθορισμό τιμής μονάδας προσκυρούμενου δημοτικού χώρου στην ιδιοκτησία του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (ΟΤΒ17).
20. Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων στην περιοχή τέρμα της οδού Αδριανουπόλεως για τη μετεγκατάσταση Αθιγγάνων.
21. Έγκριση ή μη τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου του έργου: Ήπιες αρχιετεκτονικές παρεμβάσεις, ανάδειξη και αξιοποίηση κοινοχρήστων χώρων στους οικισμούς Γρατινή και Θρυλόριο και των μελετών: α)Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στο Θρυλόριο και δημιουργία χώρου αναψυχής με ήπιες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις και β) Αξιοποίηση του χώρου πρασίνου παράπλευρα του χειμάρρου εντός του οικισμού Γρατινής.
22. Παραλαβή μελέτης INTERREG IIIB MIDA από τη Δ.Ε.Α.ΚΟ.
23. Έγκριση χορήγησης άδειας χρήσης του ΧΥΤΑ.
24. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Συντηρήσεις - αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. Θρυλορίου (ποσό σύμβασης 187.078,94 €). 
25. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Συντηρήσεις κτιρίων εν γένει ευθύνης του Δήμου (ποσό σύμβασης 101.411,69 €). 
26. Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Συντηρήσεις - αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων οικισμών Τοπικού Διαμερίσματος Θρυλορίου.
27. Επέκταση και παραλλαγή ΦΟΠ στην Κομοτηνή και στους οικισμούς: Ροδίτη, Κόσμιο, Κικίδιο, Υφαντές.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΡΕΛΙΑΔΗΣ
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
α) κ. Δήμαρχο με την παράκληση να παραστεί στην πιο πάνω συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ.5 του Ν. 3463/2006
β) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
γ) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Τοπικών Διαμερισμάτων κ.κ.:
  1. Κωνσταντίνο Παπάζογλου, Πρόεδρο ΤΣ Κοσμίου (με δικαίωμα ψήφου για το υπ. αριθμ. 27 θέμα).
  2. Μεμέτ Μεμέτ, Πρόεδρο ΤΣ Κικιδίου (με δικαίωμα ψήφου για το υπ. αριθμ. 27 θέμα).
  3. Ελευθέριο Κραββαρίτη, Πρόεδρο ΤΣ Γρατινής (με δικαίωμα ψήφου για το υπ. αριθμ. 21
      θέμα).
  1. Αρχοντούλα Σαλπιγγίδου – Τσατλίδου, Πρόεδρο ΤΣ Θρυλορίου (με δικαίωμα ψήφου για τα υπ. αριθμ. 21, 24 & 27 θέματα).
δ) Ιδιοκτήτες ακινήτων της περιοχής τέρμα Αδριανουπόλεως διά των αριθμ. πρωτ. 2247/18-1-2008 και 2276/18-1-2008Προσκλήσεων (για το υπ. αριθμ. 20 θέμα)
ε) Δημοτικούς Υπαλλήλους κ.κ.:
1.   Νικόλαο Μεϊμαρίδη, Δ/ντή Διοικ/ων, Οικ/κων & Κοιν. Υπηρ.
2.   Δημοσθένη Τακά, Νομικό Σύμβουλο Δήμου,
3.   Κωνσταντινιά Σκαπαριώτου, Ειδική Γραμματέας ΔΣ-ΔΕ
4.   Ζωή Κοσμίδου, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρ. & Περιβάλλοντος
5.   Μαργαρίτη Σινάδο, Προϊστάμενος Τμήματος Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος
6.   Αθανάσιο Βίβογλου, Προϊστάμενο Οικονομικού Τμήματος
7.   Ανθή Μαργιωρή, Προϊσταμένη Τμήματος Διοίκησης και Προσωπικού
8.   Κυριάκο Τσιμπερίδη, Προϊστάμενο Τμήματος Ταμείου
9.   Ζωή Πολίτου, Αναπληρώτρια Γραμματέως ΔΣ-ΔΕ
10. Γεώργιο Τσαρουχάκη, Υπάλληλο του γραφείου Πρωτοκόλλου, Αρχείου & Πληροφόρησης Κοινού, με τη παράκληση να παραστούν σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 3 του Ν.3463/2006 και το άρθρο 2 του κανονισμού εργασιών του Δ.Σ.: α)για τήρηση των πρακτικών της εν λόγω συνεδριάσεως και γενικά για κάθε ενέργεια αρμοδιότητας του Δ. Σ., β)για παροχή νομικών συμβουλών, γ)για παροχή πληροφοριών σχετικών με τα θέματα που θα συζητηθούν, δ)μέριμνα για την καθαριότητα, τη θέρμανση του χώρου και τις μικροφωνικές εγκαταστάσεις και ε) για νομότυπη επίδοση της παρούσας στους αποδέκτες της, τακτοποίηση της αίθουσας συνεδριάσεως του Δ.Σ. κ.λ.π. ενέργειες.