Πρόσκληση για το Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 27 /02/2008

Συνεδριάζει την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2008 και ώρα 19.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κομοτηνής με 36 θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 -Ανακοινώσεις διαφόρων εγγράφων
          - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
 
1.      Εγκριση ή μη χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.
2.      Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές των δημόσιων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κομοτηνής καθώς και στις Μειονοτικές σχολικές εφορείες, για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Α' τριμήνου.
3.      Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή εξόδων κίνησης - ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου, Αντιδημάρχου και υπαλλήλων του Δήμου, για υπηρεσιακούς λόγους.
4.      Εγκριση ή μη τροποποίησης προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.
5.      Μερική τροποίηση της αριθμ. 116/2007 ΑΔΣ (Καθορισμός εξόδων παράστασης των προέδρων και αντιπροέδρων Διοικητικών Συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας).
6.      Εγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών - Υγείας και Πρόνοιας - ΚΕΔΚΕ - ΚΑΠΗ - Δήμου Κομοτηνής και ΔΕΠΑΚ για το Πρόγραμμα: ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
7.      Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Δήμου Κομοτηνής - ΔΗΠΕΘΕ και αναπροσαρμογή της συμμετοχής του Δήμου Κομοτηνής.
8.      Αναπροσαρμογή εγκριθέντος κόστους του υποέργου 5 στο πλαίσιο του έργου: Προκατάρτιση - κατάρτιση, επαγγελματική κατάρτιση νέων και εν γένει ανέργων, του Μέτρου 4 Αστική Ανάπτυξη, Αξονα 3 Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης του ΠΕΠ ΑΜΘ 2000 - 2006.
9.      Εγκριση των απολογισμών έτους 2007 των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και των Μειονοτικών Σχολικών Εφορειών του Δήμου μας.
10. Εγκριση ή μη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κομοτηνής, του ΔΟΝΑ και της ΔΕΤΑΚΟΜ.
11. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Επιτροπής Οριστικών Διανομών.  
12. Εγκριση ή μη του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2008 της Δημοτικής Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης Κομοτηνής (ΔΕΤΑΚΟΜ) (αριθμ. 27/2007 Απόφ.Διοικ.Συμβουλίου).
13. Εγκριση ή μη του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2008 της Δημοτικής Επιχείρησης Σφαγείων Δήμου Κομοτηνής (ΔΕΣΚΟΜ) (αριθμ. 1/2008 Απόφ.Διοικ.Συμβουλίου).
14. Εγκριση ή μη μερικής αναμόρφωσης του εν χρήσει προϋπολογισμού του ΚΑΠΗ για 1η φορά (αριθμ. 2/2008 Απόφ.Διοικ.Συμβουλίου).
15. Εγκριση ή μη μερικής αναμόρφωσης του εν χρήσει προϋπολογισμού του ΔΟΝΑ για 1η φορά (αριθμ. 15/2008 Απόφ.Διοικ.Συμβουλίου).
16. Υποβολή Απολογιστικού Πίνακα οικ. έτους 2007 του κληροδοτήματος Φ. Πολυζώπουλου.
17. Υποβολή Απολογιστικού Πίνακα οικ. έτους 2007 του κληροδοτήματος Ν. Πίσσα.
18. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπών εκτίμησης της εν ζωή αξίας των ζώων που σφάζονται ή θανατώνονται λόγω μεταδοτικών νοσημάτων.
19. Καθορισμός ημερομηνίας εκλογής για ανάδειξη ΔΣ του Τοπικού Συμβουλίου Νέων. 
20. Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας: Δημιουργία εργαστηρίου ψηφιακής τεχνολογίας.
21. Εκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας: Προμήθεια ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Πολυλειτουργικού Κέντρου Κοινωνικών Υπηρεσιών.
22. Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας: Προμήθεια δύο (2) χαμηλών Αστικών Λεωφορείων.
23. Εγκριση της αριθμ. 3/2008 αποφάσεως του Διοικ. Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Κομοτηνής (ΔΕΠΑΚ) (παράταση ευρωπαϊκού προγράμματος).
24. Επέκταση και παραλλαγή ΦΟΠ στην Κομοτηνή και στους οικισμούς Καρυδιάς, Κικιδίου και Ροδίτη
25. Εγκριση ή μη παραχώρησης κοινόχρηστης έκτασης, στο αγρόκτημα Πανδρόσου, για σκοπούς κοινής ωφέλειας.
26. Εγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης μεταχειρισμένου προωθητή γαιών.
27. Αναστολή ή μη και παράταση ή μη της σύμβασης μίσθωσης του κυλικείου εντός του Αλσους Αγίας Παρασκευής.
28. Εγκριση ή μη εγκατάστασης συστημάτων κεραιών μεταφοράς ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος των σταθμών: ΤV ΡΟΔΟΠΗ, ΡΑΔΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗ και ΡΑΔΙΟ ΡΟΔΟΠΗ.
29. Εγκριση ή μη εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας.
30. Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Συντήρηση κτιρίων οικισμού Κοσμίου (ποσό σύμβασης 151.277,20 €)
31. Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Αποκατάσταση του παλαιού ΧΑΔΑ Κομοτηνής (ποσό σύμβασης 946.925,58 €)
32. Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Ασφαλτόστρωση οδού Φιλιππουπόλεως (ποσό σύμβασης 164.525,25 €).
33. Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Συντήρηση οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων (ποσό σύμβασης 102.378,70 €)
34. Εγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Ανέγερση Κτιρίου Φιλοξενίας και Σίτισης Απόρων και Αστέγων.
35. Εγκριση ή μη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κομοτηνής και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για το έργο: Αξιοποίηση - Ανακαίνιση του κτιρίου Νέστορος Τσανακλή στην Κομοτηνή.
36. Αναθεώρηση των όρων, περιορισμών δόμησης και χρήσεων γης στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΡΕΛΙΑΔΗΣ
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ    
α) κ. Δήμαρχο με την παράκληση να παραστεί στην πιο πάνω συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ.5 του Ν. 3463/2006
β) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
γ) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Τοπικών Διαμερισμάτων κ.κ.:
  1. Κωνσταντίνο Παπάζογλου, Πρόεδρο ΤΣ Κοσμίου (με δικαίωμα ψήφου για το υπ. αριθμ. 30 θέμα).
  2. Μεμέτ Μεμέτ, Πρόεδρο ΤΣ Κικιδίου (με δικαίωμα ψήφου για το υπ. αριθμ. 24 θέμα).
  3. Κιοσέ Εριτζάν, Πρόεδρο ΤΣ Κάλχαντα (με δικαίωμα ψήφου για τα υπ. αριθμ. 4 και 31  θέματα).
  4. Αρχοντούλα Σαλπιγγίδου – Τσατλίδου, Πρόεδρο ΤΣ Θρυλορίου (με δικαίωμα ψήφου για τα υπ. αριθμ. 24 & 36 θέματα).
  5. Καμπέρ Σουκρή, Πρόεδρο ΤΣ Πανδρόσου, (με δικαίωμα ψήφου για τα υπ. αριθμ.4 και 25 θέματα).
  6. Ανέστη Δαδινίδη, Πρόεδρο ΤΣ Καρυδιάς, (με δικαίωμα ψήφου για το υπ. αριθμ. 24 θέματα).
ε) Δημοτικούς Υπαλλήλους κ.κ.:
1.      Νικόλαο Μεϊμαρίδη, Δ/ντή Διοικ/ων, Οικ/κων & Κοιν. Υπηρ.
2.      Δημοσθένη Τακά, Νομικό Σύμβουλο Δήμου,
3.      Κωνσταντινιά Σκαπαριώτου, Ειδική Γραμματέας ΔΣ-ΔΕ
4.      Ζωή Κοσμίδου, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρ. & Περιβάλλοντος
5.      Μαργαρίτη Σινάδο, Προϊστάμενος Τμήματος Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος
6.      Αθανάσιο Βίβογλου, Προϊστάμενο Οικονομικού Τμήματος
7.      Ανθή Μαργιωρή, Προϊσταμένη Τμήματος Διοίκησης και Προσωπικού
8.      Κυριάκο Τσιμπερίδη, Προϊστάμενο Τμήματος Ταμείου
9.      Ζωή Πολίτου, Αναπληρώτρια Γραμματέως ΔΣ-ΔΕ
10. Γεώργιο Τσαρουχάκη, Υπάλληλο του γραφείου Πρωτοκόλλου, Αρχείου & Πληροφόρησης Κοινού, με τη παράκληση να παραστούν σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 3 του Ν.3463/2006 και το άρθρο 2 του κανονισμού εργασιών του Δ.Σ.: α)για τήρηση των πρακτικών της εν λόγω συνεδριάσεως και γενικά για κάθε ενέργεια αρμοδιότητας του Δ. Σ., β)για παροχή νομικών συμβουλών, γ)για παροχή πληροφοριών σχετικών με τα θέματα που θα συζητηθούν, δ)μέριμνα για την καθαριότητα, τη θέρμανση του χώρου και τις μικροφωνικές εγκαταστάσεις και ε) για νομότυπη επίδοση της παρούσας στους αποδέκτες της, τακτοποίηση της αίθουσας συνεδριάσεως του Δ.Σ. κ.λ.π. ενέργειες.