Πρόσκληση για συμμετοχή σε πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας stage

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ STAGE
 
Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 2000- 2006
των ΜΕΤΡΩΝ 4.3. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΚΤ» και 5.5 «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»
ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 80 % ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)
 
 
Ο Δήμαρχος Κομοτηνής
 
ΚΑΛΕΙ
 
για υποβολή αιτήσεων τους ενδιαφερομένους που εμπίπτουν στην παρακάτω κατηγορία:
Άνεργοι έως 30 ετών,
κάτοικοι του Δήμου Κομοτηνής,
απόφοιτοι Λυκείου, ΙΕΚ, ΑΕΙ και ΤΕΙ.
 
 
προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των παραπάνω Σχεδίων «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΑΣ ΜΟΣΥΝΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» και «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»
Οι δράσεις χρηματοδοτούνται κατά 20% από Εθνικούς Πόρους και κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) σκοπός του οποίου είναι: Η συμβολή στην ανάπτυξη της απασχόλησης, χάρη στην προώθηση της απασχολησιμότητας, του επιχειρηματικού πνεύματος, της ικανότητας προσαρμογής και της ισότητας των ευκαιριών καθώς και επένδυση στους ανθρώπινους πόρους.
 
Στα πλαίσια εφαρμογής των ανωτέρω σχεδίων θα επιλεγούν 49 άτομα τα οποία θα παρακολουθήσουν ορισμένες ώρες Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ατομικές συνεδρίες) από εξειδικευμένους Εργασιακούς Συμβούλους και στη συνέχεια θα παραπεμφθούν για συμμετοχή σε ενεργητική μορφή απασχόλησης (Απόκτησης εργασιακής εμπειρίας Stage).
 
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο Σχέδιο είναι η εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης συνοδευόμενη με τα ακόλουθα επικυρωμένα έγγραφα:

1.      Φωτοτυπία δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή φωτοτυπία Διαβατηρίου.
2.      Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής.
3.      Βεβαιώσεις εκπαιδευτικού επιπέδου (αντίγραφο απολυτηρίου ή πτυχίων κλπ).
4.      Ειδικό Παραπεμπτικό[1], από το ΚΠΑ ή την Τοπική Υπηρεσία Απασχόλησης.
 
 
Στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω σχεδίων, τα άτομα θα επιλεγούν από την αρμόδια τριμελή επιτροπή και θα παραπεμφθούν για συμμετοχή σε επιδοτούμενη δράση Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας διάρκειας εννέα (9) μηνών.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 11η Φεβρουαρίου 2008 και λήγει την 25η Φεβρουαρίου 2008. Οι αιτήσεις υποβάλλονται τις ώρες 09.00-14.00 όλες τις εργάσιμες ημέρες στην παρακάτω Υπηρεσία:

Δήμος Κομοτηνής, πλ. Βιζυηνού 1, 69100 Κομοτηνή, τηλ. 25310-24444, πληροφορίες Γκιουλέ Μαρία.
 
 
                                                
Ο Δήμαρχος Κομοτηνής
Κοτσάκης Δημήτριος

[1] Οι άνεργοι που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, θα πρέπει να εφοδιαστούν από το ΚΠΑ/ΤΥ όπου είναι γραμμένοι, τι ειδικό παραπεμπτικό, το οποίο θα καταθέσουν μαζί με την αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά. Οι άνεργοι που θα υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να συνεχίσουν κανονικά τη διαδικασία ανανέωσης της κάρτας ανεργίας τους.