Το Τμήμα Κοιμητηρίων καλεί τους συγγενείς θανόντων που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές εκκρεμότητές τους

Από τον Δήμο Κομοτηνής καλούνται οι συγγενείς των θανόντων  των οποίων η διάρκεια  ταφής πρόκειται να  ξεπεράσει μέσα στο έτος  που εκδίδεται  η ανακοίνωση  αυτή, το δικαίωμα επταετούς  ταφής, και  δεν έχουν προβεί σε εξαγορά του τάφου, να προσέλθουν στο γραφείο   του κοιμητηρίου εντός τριών μηνών από την ημερομηνία  δημοσίευσης της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, για την τακτοποίηση της υπόθεσής τους, αυτής της εξαγοράς τάφου ή ανακομιδής οστών, διαφορετικά  το Τμήμα Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  θα προβεί  στις νόμιμες ενέργειες σύμφωνα  με τις διατάξεις του   Ν.445/68 περί λειτουργίας  κοιμητηρίων  και τον κανονισμό λειτουργίας  του Δημοτικού κοιμητηρίου (219/2021 Α.Δ.Σ).

Επίσης καλούνται  οι  συγγενείς των θανόντων που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές  εκκρεμότητές τους  σχετικά με το τέλος χρήσης  οστεοφυλακίου,  να προσέλθουν στο  γραφείο  του  κοιμητηρίου  εντός δύο  μηνών  από την ημέρα δημοσίευσης της συγκεκριμένης ανακοίνωσης.