Ηλεκτροδοτήσεις ακινήτων σε περιοχές ευθύνης Δήμου Κομοτηνής.
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 90ΖΨΩΛΟ-2Μ7 ΑΑ: 255 Ημερομηνία:
Α. Έγκριση ή μη της προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων του αρχικού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 εδ. α΄ του Ν.4412/2016, όπως ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2γ δδ΄ του Ν.4013/2011, όπως τροποποιήθηκε από την περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.4441/2016, όσον αφορά τις Ομάδες 5 & 15 - Άρτος, Αρτοσκευάσματα {για τις ανάγκες του Ν.Π. KE.ME.A.}, εκτιμώμενης αξίας 44.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 13% και για τις Ομάδες 7 & 17 – Ψάρια, Θαλασσινά {για τις ανάγκες του Ν.Π. KE.ME.A.}, εκτιμώμενης αξίας 55.317,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 13% της προμήθειας, του υπ’ αριθ. πρωτ. 12096/18-05-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012719844 2023-05-22) διαγωνισμού, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 869.998,84 € χωρίς Φ.Π.Α. 13%, κατόπιν της υπ’ αριθ. Δ 96 ΕΑΔΗΣΥ/30-08-2023 παροχής σύμφωνης γνώμης της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επί του αιτήματος για προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Β. Κλήση συγκεκριμένων εταιρειών για υποβολή προσφοράς με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Γ. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών για την παρούσα διαδικασία ανάδειξης αναδόχου, στο πλαίσιο της διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΞΞ4ΩΛΟ-5ΤΒ ΑΑ: 225 Ημερομηνία:
Μερική τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 427/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Ανάθεσης πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2023» σε τακτικό υπάλληλο του Δήμου, ποσού 6.000 €.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΤΩ8ΩΛΟ-ΩΑΔ ΑΑ: 223 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη του με αριθ. πρωτ. 21983/04-09-2023 πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής, για το σχολικό έτος 2023-2024, για διάστημα τριάντα έξι (36) ημερών, για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς (11-09-2023), ή την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και δημοσίευσης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ σε μεταγενέστερο χρόνο έως 31/10/2023, μέσω της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση - ανάδειξη αναδόχου.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΟΙΜΩΛΟ-4Β3 ΑΑ: 226 Ημερομηνία:
Έγκριση δαπανών που έγιναν από τη χρήση της πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2023.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΚΓ9ΩΛΟ-ΓΦΔ ΑΑ: 224 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης Διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών για τις Ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής, των Νομικών του Προσώπων Δ.Ε.Υ.Α.Κ, ΚΕ.ΜΕ.Α, και των Σχολικών Επιτροπών Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2024 και 2025» και κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΙΠΥΩΛΟ-Θ91 ΑΑ: 227 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη μερικής τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 191/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Ορισμού και εξουσιοδότησης υπαλλήλων για τη διαχείριση των τηρούμενων σε τραπεζικούς λογαριασμούς ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου και τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank, της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.».
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 681ΚΩΛΟ-ΨΛΙ ΑΑ: 222 Ημερομηνία:
Αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών ΚΑΠ, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους ΟΤΑ, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράμματα.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΥΔΧΩΛΟ-ΩΝΕ ΑΑ: 214 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης Διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» και της παροχής γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του ΚΕ.ΜΕ.Α., της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και του Δήμου Κομοτηνής για τα έτη 2024 και 2025» και κατακύρωση του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΕ9ΩΩΛΟ-ΨΨ7 ΑΑ: 217 Ημερομηνία:
Μερική αναμόρφωση του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023 (10η φορά).
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ86ΕΩΛΟ-5ΘΙ ΑΑ: 212 Ημερομηνία:
Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2021-2027 για την ένταξη της πρότασης: «Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας ξενώνα φιλοξενίας».
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Θ50ΩΛΟ-Κ09 ΑΑ: 215 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 2 ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ».
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΕΥΩΩΛΟ-8ΕΛ ΑΑ: 218 Ημερομηνία:
Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση σωματείου εθελοντών Αιμοδοτών Ροδόπης.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 614ΔΩΛΟ-Φ4Ν ΑΑ: 213 Ημερομηνία:
Α) Ανάθεση ή μη της παροχής υπηρεσιών σίτισης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής για το σχολικό έτος 2023-2024, για διάστημα τριάντα (36) ημερών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, από την έναρξη της σχολικής χρονιάς έως την 31η Οκτωβρίου 2023, εκτιμώμενης αξίας 47.520,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 13% (53.697,60 €), μέσω της προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παράγραφο 2γ του αρ. 32 του Ν. 4412/2016 και τους επισυναπτόμενους όρους της πρόσκλησης, Β) Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης της παρούσας διαδικασίας διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021».
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΗΡΦΩΛΟ-8ΕΟ ΑΑ: 216 Ημερομηνία:
Αποζημίωση ή μη ζημιών σε ΙΧ αυτοκίνητο.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΠ9ΤΩΛΟ-ΦΘΩ ΑΑ: 210 Ημερομηνία:
Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2024.
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΕΘΦΩΛΟ-ΠΤΜ ΑΑ: 202 Ημερομηνία:
Παράταση διάρκειας συμβάσεων εποχικού προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/2007.
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΓΘΡΩΛΟ-0Ρ2 ΑΑ: 204 Ημερομηνία:
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κομοτηνής καθώς και ΙΔΟΧ άλλων κλάδων για το έτος 2024.
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΒ0ΦΩΛΟ-Χ31 ΑΑ: 203 Ημερομηνία:
΄Εγκριση ή μη μερικής αναμόρφωσης του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2023 για 9η φορά (υπ΄αριθ. 203/2023 ΑΟΕ).
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΡΦΧΩΛΟ-ΓΔ7 ΑΑ: 200 Ημερομηνία:
Μερική αναμόρφωση του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023 (9η φορά).
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΝΩΩΩΛΟ-6ΥΠ ΑΑ: 203 Ημερομηνία: