Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 2 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Δαπάνες Σίτισης των Μαθητών Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής για το σχολικό έτος 2023-2024» - ανάδειξη αναδόχου.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΞΗΝΩΛΟ-Ρ4Κ ΑΑ: 237 Ημερομηνία:
Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων του Δήμου Κομοτηνής.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Μ81ΩΛΟ-3ΟΣ ΑΑ: 232 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη των τευχών δημοπράτησης, των όρων διακήρυξης και ορισμού επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση Κτιριακών Υποδομών ΚΕΠ αρμοδιότητας Δήμου Κομοτηνής».
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΦΝ7ΩΛΟ-ΨΩΩ ΑΑ: 244 Ημερομηνία:
Αποδοχή των όρων ένταξης της πράξης: «Συνέχιση Δράσης Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ» στο Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2021-2027.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΨΨΥΩΛΟ-Ν0Ο ΑΑ: 235 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού και απόρριψη προσφοράς συμμετέχοντα οικονομικού φορέα στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον Ν.4830/2021 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)», εκτιμώμενης αξίας 15.663,50 € χωρίς Φ.Π.Α. 13%.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΔΕΨΩΛΟ-48Λ ΑΑ: 240 Ημερομηνία:
Αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών ΚΑΠ, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους ΟΤΑ, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράμματα.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Γ7ΨΩΛΟ-ΤΝ3 ΑΑ: 233 Ημερομηνία:
Αποδοχή των όρων ένταξης της πράξης: «Συνέχιση λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Συνέχιση λειτουργίας Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Κομοτηνής» στο Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2021-2027.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΖ2ΩΩΛΟ-ΙΑΗ ΑΑ: 236 Ημερομηνία:
Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης του δημοτικού γηπέδου Γρατινής του Δήμου Κομοτηνής στον Σύλλογο Κλασσικού Αθλητισμού και Ποδοσφαίρου με διακριτικό τίτλο: ΔΟΞΑ ΓΡΑΤΙΝΗΣ.
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΤ1ΨΩΛΟ-ΩΨ9 ΑΑ: 262 Ημερομηνία:
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΝΟΥΩΛΟ-Δ65 ΑΑ: 264 Ημερομηνία:
Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος: Συνέχιση λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας Δήμου Κομοτηνής.

Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9Υ7ΒΩΛΟ-Ι9Δ ΑΑ: 260 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη αποδοχής και κατανομής χρημάτων από τους ΚΑΠ (Γ΄ Κατανομή 2023), για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Σχολικών Εφορειών των Μειονοτικών Σχολείων (υπ αριθμ. 4/2023 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΧΑΜΩΛΟ-ΒΦΛ ΑΑ: 265 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη διενέργειας της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Κομοτηνής.
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΕ5ΖΩΛΟ-6ΞΜ ΑΑ: 261 Ημερομηνία:
΄Εγκριση ή μη της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Κομοτηνής Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027.

Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΞΖΝΩΛΟ-Ι1Π ΑΑ: 263 Ημερομηνία:
Έγκριση ανανέωσης συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στην Πράξη ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, με παράρτημα ΡΟΜΑ για την υλοποίηση της Πράξης: ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 640ΘΩΛΟ-ΑΧΤ ΑΑ: 259 Ημερομηνία:
Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης του δημοτικού γηπέδου Ν.Σιδηροχωρίου του Δήμου Κομοτηνής στο Αθλητικό Σωματείο με διακριτικό τίτλο "ΔΟΞΑ Ν. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ".
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Γ44ΩΛΟ-ΛΛ5 ΑΑ: 219 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη μερικής τροποποίησης της αριθ. 56/2023 ΑΟΕ περί ΄Έγκρισης ή μη αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2023 για 1η φορά (υπ. αριθμ. 189/2023 ΑΟΕ).
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 93ΨΒΩΛΟ-ΕΣΞ ΑΑ: 227 Ημερομηνία:
Διαγραφή ή μη και επαναβεβαίωση ή μη χρηματικών ποσών που αφορούν τέλη ακαθαρίστων, δημοτικά τέλη & δημοτικό φόρο, κατεδάφιση κτίσματος και εξαγορά οικογενειακού τάφου.
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΩΖ3ΩΛΟ-Ξ73 ΑΑ: 236 Ημερομηνία:
Εγκριση ή μη 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: "Συντήρηση βατότητας αγροτικών οδών πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Κομοτηνής".
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΩ8ΝΩΛΟ-ΔΒΖ ΑΑ: 244 Ημερομηνία:
Χορήγηση ή μη 2ης οριακής προθεσμίας για το έργο με τίτλο: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ 2021-2022".
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΟΑΨΩΛΟ-ΡΨΑ ΑΑ: 252 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη τροποποίησης του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών Περισυλλογής, Ημερήσιας Φροντίδας και Επανένταξης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς για το έτος 2023.
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΞΟΘΩΛΟ-0ΑΥ ΑΑ: 209 Ημερομηνία: