Εγκριση ή μη 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: "Συντήρηση βατότητας αγροτικών οδών πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Κομοτηνής".
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΩ8ΝΩΛΟ-ΔΒΖ ΑΑ: 244 Ημερομηνία:
Χορήγηση ή μη 2ης οριακής προθεσμίας για το έργο με τίτλο: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ 2021-2022".
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΟΑΨΩΛΟ-ΡΨΑ ΑΑ: 252 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη τροποποίησης του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών Περισυλλογής, Ημερήσιας Φροντίδας και Επανένταξης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς για το έτος 2023.
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΞΟΘΩΛΟ-0ΑΥ ΑΑ: 209 Ημερομηνία:
Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου του Δήμου Κομοτηνής σε Αθλητικά Σωματεία και Συλλόγους (υπ΄αριθ. 22/2023 και 25/2023 ΑΔΚΚ).
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΙΖ5ΩΛΟ-ΜΦ3 ΑΑ: 222 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη μερικής αναμόρφωσης του εν χρήσει προϋπολογισμού του κληροδοτήματος Ν.Πίσσα του Δήμου Κομοτηνής οικ. έτους 2023 για 1η φορά.
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 97ΨΗΩΛΟ-Μ9Τ ΑΑ: 231 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη διενέργειας ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Απομαγνητοφώνησης Πρακτικών Συλλογικών Οργάνων του Δήμου για τα έτη 2023, 2024 και 2025».
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΧΜ7ΩΛΟ-ΚΚ2 ΑΑ: 239 Ημερομηνία:
Εγκριση ή μη 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2020-2021".
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΝΠΖΩΛΟ-913 ΑΑ: 247 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη τροποποίησης του οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων για την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2023 και την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης αυτών.
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΠΝ6ΩΛΟ-ΨΨΩ ΑΑ: 256 Ημερομηνία:
Καθορισμός θέσεων υπαίθριας διαφήμισης (υπ΄αριθ. 23/2023 ΑΕΠΖ).
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΣΙΙΩΛΟ-ΝΡ4 ΑΑ: 216 Ημερομηνία:
Δωρεάν παραχώρηση ή μη του Κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων (ΚΑΠΗ – ΛΑΪΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ -ΚΕΚ – ΔΟΝΑ) για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Κομοτηνής και του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρομά (αριθ. 23/2023 ΑΔΚΚ).
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Δ0ΚΩΛΟ-7ΣΑ ΑΑ: 225 Ημερομηνία:
Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κομοτηνής (υπ΄ αριθ. 3.11/09-08-2023 Απόφαση του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κομοτηνής).
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΠΡΝΩΛΟ-ΚΓΚ ΑΑ: 234 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συντήρηση υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων σε οικισμούς του Δήμου Κομοτηνής».
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΑ3ΞΩΛΟ-ΕΒΤ ΑΑ: 242 Ημερομηνία:
Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: "Δημιουργία Πολιτιστικής Διαδρομής Βυζαντινού Κάστρου Κομοτηνής".
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΛΧ7ΩΛΟ-Μ3Ν ΑΑ: 250 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη για 6η φορά της μερικής αναμόρφωσης του εν χρήσει προϋπολογισμού του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής, οικ. έτους 2023 (υπ’ αριθμ. 73/2023 απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. Δήμου Κομοτηνής).
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ4ΓΦΩΛΟ-9ΗΘ ΑΑ: 207 Ημερομηνία:
Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Κομοτηνής σε ακίνητα στην οδό Αλκιβιάδου, μεταξύ των Ο.Τ. 225 - 227 - 492 & 493, μετά από αυτοδίκαιη άρση απαλλοτρίωσης (υπ΄ αριθ. 21/2023 ΑΕΠΖ).
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΚΛ2ΩΛΟ-63Υ ΑΑ: 212 Ημερομηνία:
Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης του δημοτικού γηπέδου Κοσμίου του Δήμου Κομοτηνής στο Αθλητικό Σωματείο με διακριτικό τίτλο "Π.Α.Ο. ΚΟΣΜΙΟΥ".
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΗΜΦΩΛΟ-0ΟΖ ΑΑ: 220 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη για 5η φορά της μερικής αναμόρφωσης του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού-Παιδείας-Αθλητισμού Κομοτηνής, οικ. έτους 2023 (υπ’ αριθμ. 25/2023 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ.).
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΠ29ΩΛΟ-ΩΚΕ ΑΑ: 229 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη διενέργειας της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια Φαρμάκων και Εξοπλισμού Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2024».
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ8ΡΒΩΛΟ-ΤΚΩ ΑΑ: 237 Ημερομηνία:
Εγκριση ή μη 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: "Συντήρηση υφιστάμενων ιρλανδικών διαβάσεων και τεχνικών στα υδατορρέματα του Δήμου Κομοτηνής".
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΙΜΛΩΛΟ-ΝΧΗ ΑΑ: 245 Ημερομηνία:
Χορήγηση 3ης οριακής προθεσμίας για το έργο με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2020-2021».
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 601ΘΩΛΟ-ΕΕΒ ΑΑ: 253 Ημερομηνία: