Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Παραλαβής του Σταδίου ΙΙΙ της Υπηρεσίας «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ».
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ36ΝΩΛΟ-ΥΜΑ ΑΑ: 241 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανάπλαση Κυκλοφοριακών Νησίδων οδών στην πόλη της Κομοτηνής».
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΕΩ2ΩΛΟ-ΧΨΥ ΑΑ: 249 Ημερομηνία:
Καθορισμός τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων που παραχωρούνται από τα δημοτικά συμβούλια στα πολιτικά κόμματα, τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, τους συνδυασμούς υποψηφίων και τις Επιτροπές Υποστήριξης του άρθρου 10 του ν. 4023/2011 (Α΄ 220), για την προεκλογική προβολή τους, καθώς και άλλων λεπτομερειών.
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ3ΧΗΩΛΟ-3Ν6 ΑΑ: 206 Ημερομηνία:
Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης του δημοτικού γηπέδου Ν.Σιδηροχωρίου του Δήμου Κομοτηνής στο Αθλητικό Σωματείο με διακριτικό τίτλο "ΔΟΞΑ Ν. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ".
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Γ44ΩΛΟ-ΛΛ5 ΑΑ: 219 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη μερικής τροποποίησης της αριθ. 56/2023 ΑΟΕ περί ΄Έγκρισης ή μη αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2023 για 1η φορά (υπ. αριθμ. 189/2023 ΑΟΕ).
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 93ΨΒΩΛΟ-ΕΣΞ ΑΑ: 227 Ημερομηνία:
Διαγραφή ή μη και επαναβεβαίωση ή μη χρηματικών ποσών που αφορούν τέλη ακαθαρίστων, δημοτικά τέλη & δημοτικό φόρο, κατεδάφιση κτίσματος και εξαγορά οικογενειακού τάφου.
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΩΖ3ΩΛΟ-Ξ73 ΑΑ: 236 Ημερομηνία:
Εγκριση ή μη 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: "Συντήρηση βατότητας αγροτικών οδών πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Κομοτηνής".
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΩ8ΝΩΛΟ-ΔΒΖ ΑΑ: 244 Ημερομηνία:
Χορήγηση ή μη 2ης οριακής προθεσμίας για το έργο με τίτλο: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ 2021-2022".
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΟΑΨΩΛΟ-ΡΨΑ ΑΑ: 252 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη τροποποίησης του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών Περισυλλογής, Ημερήσιας Φροντίδας και Επανένταξης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς για το έτος 2023.
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΞΟΘΩΛΟ-0ΑΥ ΑΑ: 209 Ημερομηνία:
Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου του Δήμου Κομοτηνής σε Αθλητικά Σωματεία και Συλλόγους (υπ΄αριθ. 22/2023 και 25/2023 ΑΔΚΚ).
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΙΖ5ΩΛΟ-ΜΦ3 ΑΑ: 222 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη μερικής αναμόρφωσης του εν χρήσει προϋπολογισμού του κληροδοτήματος Ν.Πίσσα του Δήμου Κομοτηνής οικ. έτους 2023 για 1η φορά.
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 97ΨΗΩΛΟ-Μ9Τ ΑΑ: 231 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη διενέργειας ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Απομαγνητοφώνησης Πρακτικών Συλλογικών Οργάνων του Δήμου για τα έτη 2023, 2024 και 2025».
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΧΜ7ΩΛΟ-ΚΚ2 ΑΑ: 239 Ημερομηνία:
Εγκριση ή μη 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2020-2021".
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΝΠΖΩΛΟ-913 ΑΑ: 247 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη τροποποίησης του οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων για την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2023 και την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης αυτών.
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΠΝ6ΩΛΟ-ΨΨΩ ΑΑ: 256 Ημερομηνία:
Καθορισμός θέσεων υπαίθριας διαφήμισης (υπ΄αριθ. 23/2023 ΑΕΠΖ).
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΣΙΙΩΛΟ-ΝΡ4 ΑΑ: 216 Ημερομηνία:
Δωρεάν παραχώρηση ή μη του Κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων (ΚΑΠΗ – ΛΑΪΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ -ΚΕΚ – ΔΟΝΑ) για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Κομοτηνής και του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρομά (αριθ. 23/2023 ΑΔΚΚ).
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Δ0ΚΩΛΟ-7ΣΑ ΑΑ: 225 Ημερομηνία:
Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κομοτηνής (υπ΄ αριθ. 3.11/09-08-2023 Απόφαση του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κομοτηνής).
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΠΡΝΩΛΟ-ΚΓΚ ΑΑ: 234 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συντήρηση υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων σε οικισμούς του Δήμου Κομοτηνής».
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΑ3ΞΩΛΟ-ΕΒΤ ΑΑ: 242 Ημερομηνία:
Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: "Δημιουργία Πολιτιστικής Διαδρομής Βυζαντινού Κάστρου Κομοτηνής".
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΛΧ7ΩΛΟ-Μ3Ν ΑΑ: 250 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη για 6η φορά της μερικής αναμόρφωσης του εν χρήσει προϋπολογισμού του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής, οικ. έτους 2023 (υπ’ αριθμ. 73/2023 απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. Δήμου Κομοτηνής).
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ4ΓΦΩΛΟ-9ΗΘ ΑΑ: 207 Ημερομηνία: