Δωρεάν παραχώρηση ή μη της χρήσης του χώρου των μαγειρείων του κτιρίου Φιλοξενίας και Σίτισης απόρων και αστέγων του Δήμου Κομοτηνής στο Πειραματικό Δ. ΙΕΚ Κομοτηνής (αριθ. 19/2023 ΑΔΚΚ).
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΞΨ5ΩΛΟ-ΑΧΕ ΑΑ: 218 Ημερομηνία:
Μεταφορά μισθωτικής σχέσης αγροτικών ακινήτων στη θέση «Ύψωμα Καλαμοκάστρου».
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΔΘΡΩΛΟ-ΣΩΣ ΑΑ: 226 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη διαγραφής χρηματικών ποσών που αφορούν δημοτικά τέλη-δημοτικό φόρο και τέλη ακίνητης περιουσίας.
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9Ο11ΩΛΟ-Η7Τ ΑΑ: 235 Ημερομηνία:
Εγκριση ή μη 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ".
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΥΞΗΩΛΟ-Ω7Β ΑΑ: 243 Ημερομηνία:
Χορήγηση ή μη οριακής προθεσμίας για το έργο με τίτλο: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2020-2021".
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 93Π5ΩΛΟ-Θ5Τ ΑΑ: 251 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη διενέργειαςανάθεσηςτης δημόσιας σύμβασης με τίτλο: Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας του Δήμου Κομοτηνής για τα έτη 2024 και 2025.
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Θ1ΒΩΛΟ-84Υ ΑΑ: 208 Ημερομηνία:
Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης του δημοτικού γηπέδου Κάλχα του Δήμου Κομοτηνής σε Αθλητικούς Συλλόγους.
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΥΘΙΩΛΟ-1Θ4 ΑΑ: 221 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη μερικής αναμόρφωσης του εν χρήσει προϋπολογισμού του κληροδοτήματος "Φ.ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ" του Δήμου Κομοτηνής οικ. έτους 2023 για 1η φορά.
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΟΥΩΩΛΟ-6Τ5 ΑΑ: 230 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη διενέργειας της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια Τροφών για Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2024».
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΥΧΩΩΛΟ-Ξ08 ΑΑ: 238 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ 2021-2022, αρμοδιότητας Δήμου Κομοτηνής.
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΝ2ΗΩΛΟ-ΑΡΨ ΑΑ: 246 Ημερομηνία:
Ηλεκτροδοτήσεις ακινήτων σε περιοχές ευθύνης Δήμου Κομοτηνής.
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 90ΖΨΩΛΟ-2Μ7 ΑΑ: 255 Ημερομηνία:
Έγκριση 2ης τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας και Παραρτήματος Ρομά του Δήμου Κομοτηνής στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δράσης με τίτλο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Κομοτηνής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης 2021-2027»
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ5ΩΧΩΛΟ-ΞΙΒ ΑΑ: 215 Ημερομηνία:
Δωρεάν παραχώρηση ή μη δημοτικού ακινήτου ευρισκόμενου στην επέκταση του Κλειστού Γυμναστηρίου του Δήμου Κομοτηνής σε αθλητικούς συλλόγους για στέγαση γραφείων έως 31-12-2024 (υπ΄αριθ. 26/2023 ΑΔΚΚ).
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 91Δ1ΩΛΟ-ΓΤΧ ΑΑ: 224 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη της υπ' αριθμ. 2.11/09-08-2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κομοτηνής σχετικά με την πρώτη τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του έτους 2023.
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΣΦ7ΩΛΟ-Ζ11 ΑΑ: 233 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Παραλαβής του Σταδίου ΙΙΙ της Υπηρεσίας «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ».
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ36ΝΩΛΟ-ΥΜΑ ΑΑ: 241 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανάπλαση Κυκλοφοριακών Νησίδων οδών στην πόλη της Κομοτηνής».
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΕΩ2ΩΛΟ-ΧΨΥ ΑΑ: 249 Ημερομηνία:
Καθορισμός τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων που παραχωρούνται από τα δημοτικά συμβούλια στα πολιτικά κόμματα, τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, τους συνδυασμούς υποψηφίων και τις Επιτροπές Υποστήριξης του άρθρου 10 του ν. 4023/2011 (Α΄ 220), για την προεκλογική προβολή τους, καθώς και άλλων λεπτομερειών.
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ3ΧΗΩΛΟ-3Ν6 ΑΑ: 206 Ημερομηνία:
Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης του δημοτικού γηπέδου Ν.Σιδηροχωρίου του Δήμου Κομοτηνής στο Αθλητικό Σωματείο με διακριτικό τίτλο "ΔΟΞΑ Ν. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ".
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Γ44ΩΛΟ-ΛΛ5 ΑΑ: 219 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη μερικής τροποποίησης της αριθ. 56/2023 ΑΟΕ περί ΄Έγκρισης ή μη αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2023 για 1η φορά (υπ. αριθμ. 189/2023 ΑΟΕ).
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 93ΨΒΩΛΟ-ΕΣΞ ΑΑ: 227 Ημερομηνία:
Διαγραφή ή μη και επαναβεβαίωση ή μη χρηματικών ποσών που αφορούν τέλη ακαθαρίστων, δημοτικά τέλη & δημοτικό φόρο, κατεδάφιση κτίσματος και εξαγορά οικογενειακού τάφου.
Όργανο / Επιτροπή: Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΩΖ3ΩΛΟ-Ξ73 ΑΑ: 236 Ημερομηνία: