Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΠΘΘΩΛΟ-ΦΘΒ ΑΑ: 263 Ημερομηνία:
Αναπροσαρμογή ή μη συντελεστών των ισχυόντων τελών διαφήμισης από 1-1-2024 και στο εξής.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΡΒΝΩΛΟ-ΖΗΡ ΑΑ: 267 Ημερομηνία:
Τριμηνιαία έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου Γ΄ Τριμήνου 2023.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΘΦΜΩΛΟ-6ΓΛ ΑΑ: 275 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη Πρακτικού Νο 1 ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Ανακαίνιση Κτιριακών Υποδομών ΚΕΠ αρμοδιότητας Δήμου Κομοτηνής».
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ρ7ΑΖΩΛΟ-15Χ ΑΑ: 283 Ημερομηνία:
Αναπροσαρμογή ή μη συντελεστών των ισχυόντων τελών στάθμευσης από 1-1-2024 και στο εξής.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 63Ζ6ΩΛΟ-ΑΛΗ ΑΑ: 270 Ημερομηνία:
Εξειδίκευση πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου Κομοτηνής στο 23ο πανελλήνιο Συνέδριο των Ιστορικών του Δικαίου.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Ζ8ΣΩΛΟ-Η1Ζ ΑΑ: 278 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Κάλυψη έκτακτων αναγκών απόρων σε καύσιμα (ξυλεία) για τα έτη 2024-2025», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 324.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.).
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Κ83ΩΛΟ-ΩΗΗ ΑΑ: 287 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη του με αριθ. πρωτ. 25925/11-10-2023 πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής για το σχολικό έτος 2023-2024, για διάστημα τριάντα οκτώ (38) ημερών, για το χρονικό διάστημα από την 1η Νοεμβρίου 2023, ή την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και δημοσίευσης αυτής στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σε μεταγενέστερο χρόνο, έως και την 23η Δεκεμβρίου 2023, μέσω της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση - ανάδειξη αναδόχου.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 93ΜΧΩΛΟ-ΔΔΤ ΑΑ: 259 Ημερομηνία:
Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση πολιτιστικού συλλόγου.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 696ΟΩΛΟ-ΗΒΕ ΑΑ: 257 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 4 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον Ν.4830/2021 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 15.663,50 € (χωρίς Φ.Π.Α.).
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΖΤ3ΩΛΟ-Ε0Ι ΑΑ: 260 Ημερομηνία:
Έγκριση μετακίνησης αιρετών και συνεργατών του Δήμου για υπηρεσιακούς λόγους.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΕΓ4ΩΛΟ-ΟΤΡ ΑΑ: 258 Ημερομηνία:
Μερική αναμόρφωση του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023 (11η φορά).
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Δ3ΩΩΛΟ-Μ6Τ ΑΑ: 256 Ημερομηνία:
Α) Ανάθεση ή μη της παροχής υπηρεσιών σίτισης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής για το σχολικό έτος 2023-2024, για διάστημα τριάντα οκτώ (38) ημερών, από την 1η Νοεμβρίου 2023 έως και την 23η Δεκεμβρίου 2023, εκτιμώμενης αξίας 37.996,20 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 13% (42.935,71 € με Φ.Π.Α.), μέσω της προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την παράγραφο 2γ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 και τους επισυναπτόμενους όρους της πρόσκλησης. Β) Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης της παρούσας διαδικασίας διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΔΠΜΩΛΟ-ΑΚΡ ΑΑ: 253 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη τρόπου διενέργειας εκτέλεσης της πράξης με τίτλο: «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» στο Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2021-2027», με κωδικό ΟΠΣ 6001690.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ψ6ΩΩΛΟ-ΚΘΓ ΑΑ: 251 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη αιτήματος τροποποίησης της πράξης με τίτλο: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας Δήμου Κομοτηνής στον Δήμο Κομοτηνής MIS 5000571» και του σχεδίου της τροποποιημένης απόφασης υλοποίησης με ιδία μέσα αυτής, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2014 – 2020».
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ07ΘΩΛΟ-ΦΘΜ ΑΑ: 249 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη τρόπου διενέργειας εκτέλεσης της πράξης με τίτλο: «Συνέχιση λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Συνέχιση λειτουργίας Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Κομοτηνής» στο Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2021-2027», με κωδικό ΟΠΣ 6002241.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΧΞΘΩΛΟ-ΒΘΚ ΑΑ: 250 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο: «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Κομοτηνής» στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΥΔΟΩΛΟ-Χ3Λ ΑΑ: 248 Ημερομηνία:
Αποδοχή των όρων ένταξης της πράξης: «Συνέχιση λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Συνέχιση λειτουργίας Ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Κομοτηνής» στο Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2021-2027.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΖ2ΩΩΛΟ-ΙΑΗ ΑΑ: 236 Ημερομηνία:
Αποζημίωση ή μη ζημιών σε ΙΧ αυτοκίνητο.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΩΙΙΩΛΟ-9ΜΩ ΑΑ: 231 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη πρακτικού φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου εντός του Κλειστού Γυμναστηρίου Κομοτηνής.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΡΞΣΩΩΛΟ-27Κ ΑΑ: 242 Ημερομηνία: