Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο: «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Πρώην Τοπικό Χωρικό Σχέδιο) Δήμου Κομοτηνής» στο πλαίσιο της πρόσκλησης της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με τίτλο: «Δράση RSO5.2.γ: ΤΟΠΙΚΑ ΧΩΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ» στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία, Θράκη.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΜΘΚΩΛΟ-ΑΗΗ ΑΑ: 294 Ημερομηνία:
Αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών ΚΑΠ, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους ΟΤΑ, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράμματα.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Χ12ΩΛΟ-ΗΑΒ ΑΑ: 292 Ημερομηνία:
Αναπροσαρμογή ή μη συντελεστών των ισχυόντων τελών στάθμευσης από 1-1-2024 και στο εξής.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 63Ζ6ΩΛΟ-ΑΛΗ ΑΑ: 270 Ημερομηνία:
Εξειδίκευση πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου Κομοτηνής στο 23ο πανελλήνιο Συνέδριο των Ιστορικών του Δικαίου.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Ζ8ΣΩΛΟ-Η1Ζ ΑΑ: 278 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Κάλυψη έκτακτων αναγκών απόρων σε καύσιμα (ξυλεία) για τα έτη 2024-2025», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 324.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.).
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Κ83ΩΛΟ-ΩΗΗ ΑΑ: 287 Ημερομηνία:
Αναπροσαρμογή ή μη συντελεστών των ισχυόντων δικαιωμάτων χρήσης δημοτικών κοιμητηρίων από 1-1-2024 και στο εξής.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΕΙΩΩΛΟ-ΗΡ9 ΑΑ: 265 Ημερομηνία:
Απαλλαγή από δημοτικά τέλη φωτισμού και καθαριότητας για το έτος 2024 ειδικών κατηγοριών ακινήτων και ειδικών κατηγοριών κατοίκων του Δήμου Κομοτηνής.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 69ΧΜΩΛΟ-ΡΚΘ ΑΑ: 273 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη Πρακτικού Νο 3 ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Ανάπλαση οδού Κανάρη και πέριξ οδών στον ιστορικό τόπο του εμπορικού κέντρου της Κομοτηνής».
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΑΔΠΩΛΟ-ΑΙΦ ΑΑ: 281 Ημερομηνία:
Αναπροσαρμογή ή μη συντελεστών του ισχύοντος τέλους ακίνητης περιουσίας από 1-1-2024 και στο εξής.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΑΒΨΩΛΟ-ΕΤ9 ΑΑ: 268 Ημερομηνία:
Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Κομοτηνής με τίτλο: «Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)».
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6153ΩΛΟ-ΓΧ7 ΑΑ: 276 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη του υπ’ αριθ. πρωτ. 23878/19-9-2023 Πρακτικού Νο 2 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024» - ανάδειξη αναδόχου.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΩΤ7ΩΛΟ-Χ3Π ΑΑ: 285 Ημερομηνία:
Αναπροσαρμογή ή μη συντελεστών των ισχυόντων τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2024.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΟΡ6ΩΛΟ-0ΟΑ ΑΑ: 271 Ημερομηνία:
Αποδοχή ή μη της τροποποίησης της πράξης: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Ξενώνας φιλοξενίας Δήμου Κομοτηνής» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΦΦΨΩΛΟ-Κ0Δ ΑΑ: 279 Ημερομηνία:
Α) Ανάθεση ή μη της παροχής γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου Κομοτηνής και των Νομικών Προσώπων αυτού ΚΕ.ΜΕ.Α. και Δ.Ε.Υ.Α.Κ από την 1η Δεκεμβρίου 2023 έως την 29η Δεκεμβρίου 2023, εκτιμώμενης αξίας 7.790,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 13% (8.802,70 €), μέσω της προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παράγραφο 2γ του αρ. 32 του Ν. 4412/2016 και τους επισυναπτόμενους όρους της πρόσκλησης, Β) Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης της παρούσας διαδικασίας διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΚΔΒΩΛΟ-ΒΦΘ ΑΑ: 262 Ημερομηνία:
Αναπροσαρμογή ή μη συντελεστών των ισχυόντων δικαιωμάτων χρήσης δημοτικών κτημάτων - έργων από 1-1-2024 και στο εξής.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΝΤ7ΩΛΟ-ΧΜ9 ΑΑ: 266 Ημερομηνία:
Μερική αναμόρφωση του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023 (12η φορά).
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΨΞ7ΩΛΟ-Υ7Ι ΑΑ: 274 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη Πρακτικού Νο 2 ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ».
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΒΘ0ΩΛΟ-Ω7Ε ΑΑ: 282 Ημερομηνία:
Αναπροσαρμογή ή μη συντελεστών των ισχυόντων τελών διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από 1-1-2024 και στο εξής.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΥ1ΙΩΛΟ-476 ΑΑ: 269 Ημερομηνία:
Εξειδίκευση πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου Κομοτηνής στο 6ο Διεθνές Συνέδριο για τη Λειτουργική διαχείριση Τραυματισμένων Αθλητών και Ασκουμένων.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Τ9ΨΩΛΟ-Ρ1Α ΑΑ: 277 Ημερομηνία:
Έγκριση του αριθ. πρωτ. 25887/11-10-2023 Πρακτικού Νο 2 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «Υποστήριξη & συντήρηση του Προγράμματος GENESIS, της εφαρμογής μισθοδοσίας και εφαρμογών παρακολούθησης των Οικονομικών και Διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής για τα έτη 2024-2025» - ανάδειξη αναδόχου.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ9ΦΗΩΛΟ-ΘΓΦ ΑΑ: 286 Ημερομηνία: