Έγκριση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 28507/09-11-2023 πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας για την Παροχή γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου Κομοτηνής, του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευση Κομοτηνής από την 1η Δεκεμβρίου 2023 έως και την 29η Δεκεμβρίου 2023, μέσω της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση - ανάδειξη αναδόχου.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω8ΕΠΩΛΟ-Ω0Υ ΑΑ: 295 Ημερομηνία:
Καθορισμός τελών για τη χρήση κοινοχρήστων χώρων στο πλαίσιο της λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς του Δήμου Κομοτηνής.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΒΠΦΩΛΟ-0Ο1 ΑΑ: 290 Ημερομηνία:
Αναπροσαρμογή ή μη συντελεστών του ισχύοντος τέλους ακίνητης περιουσίας από 1-1-2024 και στο εξής.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΑΒΨΩΛΟ-ΕΤ9 ΑΑ: 268 Ημερομηνία:
Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Κομοτηνής με τίτλο: «Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)».
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6153ΩΛΟ-ΓΧ7 ΑΑ: 276 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη του υπ’ αριθ. πρωτ. 23878/19-9-2023 Πρακτικού Νο 2 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024» - ανάδειξη αναδόχου.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΩΤ7ΩΛΟ-Χ3Π ΑΑ: 285 Ημερομηνία:
Αναπροσαρμογή ή μη συντελεστών των ισχυόντων τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2024.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΟΡ6ΩΛΟ-0ΟΑ ΑΑ: 271 Ημερομηνία:
Αποδοχή ή μη της τροποποίησης της πράξης: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Ξενώνας φιλοξενίας Δήμου Κομοτηνής» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΦΦΨΩΛΟ-Κ0Δ ΑΑ: 279 Ημερομηνία:
Α) Ανάθεση ή μη της παροχής γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου Κομοτηνής και των Νομικών Προσώπων αυτού ΚΕ.ΜΕ.Α. και Δ.Ε.Υ.Α.Κ από την 1η Δεκεμβρίου 2023 έως την 29η Δεκεμβρίου 2023, εκτιμώμενης αξίας 7.790,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 13% (8.802,70 €), μέσω της προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παράγραφο 2γ του αρ. 32 του Ν. 4412/2016 και τους επισυναπτόμενους όρους της πρόσκλησης, Β) Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης της παρούσας διαδικασίας διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΚΔΒΩΛΟ-ΒΦΘ ΑΑ: 262 Ημερομηνία:
Αναπροσαρμογή ή μη συντελεστών των ισχυόντων δικαιωμάτων χρήσης δημοτικών κτημάτων - έργων από 1-1-2024 και στο εξής.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΝΤ7ΩΛΟ-ΧΜ9 ΑΑ: 266 Ημερομηνία:
Μερική αναμόρφωση του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023 (12η φορά).
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΨΞ7ΩΛΟ-Υ7Ι ΑΑ: 274 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη Πρακτικού Νο 2 ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ».
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΒΘ0ΩΛΟ-Ω7Ε ΑΑ: 282 Ημερομηνία:
Αναπροσαρμογή ή μη συντελεστών των ισχυόντων τελών διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από 1-1-2024 και στο εξής.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΥ1ΙΩΛΟ-476 ΑΑ: 269 Ημερομηνία:
Εξειδίκευση πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου Κομοτηνής στο 6ο Διεθνές Συνέδριο για τη Λειτουργική διαχείριση Τραυματισμένων Αθλητών και Ασκουμένων.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Τ9ΨΩΛΟ-Ρ1Α ΑΑ: 277 Ημερομηνία:
Έγκριση του αριθ. πρωτ. 25887/11-10-2023 Πρακτικού Νο 2 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «Υποστήριξη & συντήρηση του Προγράμματος GENESIS, της εφαρμογής μισθοδοσίας και εφαρμογών παρακολούθησης των Οικονομικών και Διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής για τα έτη 2024-2025» - ανάδειξη αναδόχου.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ9ΦΗΩΛΟ-ΘΓΦ ΑΑ: 286 Ημερομηνία:
Έκθεση πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής Α΄ εξαμήνου έτους 2023.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ6ΓΗΩΛΟ-ΙΧΣ ΑΑ: 264 Ημερομηνία:
Καθορισμός τελών για τη χρήση κοινοχρήστων χώρων και τέλους εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς από 1-1-2024 και στο εξής.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 66Ι1ΩΛΟ-ΩΥ8 ΑΑ: 272 Ημερομηνία:
Έγκρισή ή μη παραλαβής της μελέτης: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ».
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΡΒΤΩΛΟ-2Ν4 ΑΑ: 280 Ημερομηνία:
Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΠΘΘΩΛΟ-ΦΘΒ ΑΑ: 263 Ημερομηνία:
Αναπροσαρμογή ή μη συντελεστών των ισχυόντων τελών διαφήμισης από 1-1-2024 και στο εξής.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΡΒΝΩΛΟ-ΖΗΡ ΑΑ: 267 Ημερομηνία:
Τριμηνιαία έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου Γ΄ Τριμήνου 2023.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΘΦΜΩΛΟ-6ΓΛ ΑΑ: 275 Ημερομηνία: