Έγκριση ή μη των Πρακτικών Νο 3 και Νο 4 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών άρτου – αρτοσκευασμάτων (ομάδες 5 και 15) και ψαριών – θαλασσινών (ομάδες 7 και 17) για τις ανάγκες των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής για τα έτη 2024 και 2025» και κατακύρωση του διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (συνολικής εκτιμώμενης αξίας 99.717,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. 13%).
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΠΩΝΩΛΟ-ΔΙ1 ΑΑ: 324 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φαρμάκων και εξοπλισμού Δημοτικού Καταφυγίου αδέσποτων ζώων για το έτος 2024», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 49.997,20 € (χωρίς Φ.Π.Α. 6%, 13% και 24%, αναλόγως του υπό προμήθεια είδους).
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΚΠ7ΩΛΟ-ΓΓΞ ΑΑ: 327 Ημερομηνία:
Έγκριση δαπανών μετακίνησης για την πληρωμή εξόδων κίνησης και ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ8Σ3ΩΛΟ-ΓΞ0 ΑΑ: 322 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Κάλυψη έκτακτων αναγκών απόρων σε τρόφιμα και είδη παντοπωλείου για τα έτη 2024 και 2025» και κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 66.800,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.).
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ5Ε6ΩΛΟ-Κ34 ΑΑ: 325 Ημερομηνία:
Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Κομοτηνής με τίτλο: «Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)».
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΠΨ0ΩΛΟ-Ω51 ΑΑ: 320 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού της «Προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου, εντύπων-υλικών μηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τα έτη 2024 & 2025» και κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 115.424,50 € (χωρίς Φ.Π.Α.).
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΨΜΕΩΛΟ-ΓΡΣ ΑΑ: 328 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη του υπ’ αριθ. πρωτ. 30668/1-12-2023 Πρακτικού Νο 4 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Δαπάνες Σίτισης των Μαθητών Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής για το σχολικό έτος 2023-2024» - ανάδειξη αναδόχου.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΚ8ΖΩΛΟ-8Ρ9 ΑΑ: 323 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφών για καταφύγιο αδέσποτων ζώων Δήμου Κομοτηνής για έτος 2024» και κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 67.890,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.).
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΦΜΨΩΛΟ-ΣΡΠ ΑΑ: 326 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη του με αριθ. πρωτ. 29995/24-11-2023 πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας για την Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» από την ημερομηνία υπογραφής των συμφωνητικών και δημοσίευσης αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023, μέσω της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση» - ανάδειξη αναδόχων.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 64Λ7ΩΛΟ-0Μ1 ΑΑ: 314 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη του από 14-11-2023 πρακτικού Νο 3 της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνιστικών διαδικασιών παροχής υπηρεσιών και συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 1662/2023 απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επί της προδικαστικής προσφυγής με Γ.Α.Κ. 1484/02-10-2023, η οποία αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Δαπάνες Σίτισης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής για το σχολικό έτος 2023-2024».
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΤΧ3ΩΛΟ-ΜΥ1 ΑΑ: 311 Ημερομηνία:
Μερική αναμόρφωση του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023 (13η φορά).
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΤΤ8ΩΛΟ-35 ΑΑ: 309 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη του από 15-11-2023 πρακτικού Νο 4 της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνιστικών διαδικασιών παροχής υπηρεσιών και συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 1667/2023 απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επί της προδικαστικής προσφυγής με Γ.Α.Κ. 1417/20-09-2023, η οποία αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Κομοτηνής, των Νομικών Προσώπων Δ.Ε.Υ.Α.Κ., ΚΕ.ΜΕ.Α. και των Σχολικών Επιτροπών Α' & Β' Βάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2024 και 2025», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.805.706,86 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% (2.239.076,51 € με Φ.Π.Α), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12102/18-05-2023 διακήρυξη του Δήμου Κομοτηνής και συγκεκριμένα για τις ομάδες Δ1, Δ2, Δ3 και Δ4 που αφορούν την προμήθεια των λιπαντικών.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Π8ΠΩΛΟ-ΖΛΔ ΑΑ: 312 Ημερομηνία:
Έγκριση δαπανών μετακίνησης για την πληρωμή εξόδων κίνησης και ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Λ26ΩΛΟ-ΣΚ5 ΑΑ: 310 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη Πρακτικού Νο 2 του διαγωνισμού της υπηρεσίας: «Παροχή Υπηρεσιών για την Φύλαξη των κτιρίων και των χώρων του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών και του Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρομά του Δήμου Κομοτηνής για τα έτη 2024 και 2025» - ανάδειξη αναδόχου.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΡΓΑΕΩΛΟ-ΩΚΟ ΑΑ: 308 Ημερομηνία:
Α) Έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 115/2023 μελέτης για την Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, εκτιμώμενης αξίας 26.930,70 €χωρίς Φ.Π.Α. 13%, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγοντος. Β) Έγκριση ανάθεσης ή μη της προμήθειας μέσω της προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παράγραφο 2γ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 και τους επισυναπτόμενους όρους της πρόσκλησης. Γ) Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης της παρούσας διαδικασίας διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ6ΒΠΩΛΟ-ΠΧ4 ΑΑ: 305 Ημερομηνία:
Αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών ΚΑΠ, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους ΟΤΑ, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράμματα.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Χ12ΩΛΟ-ΗΑΒ ΑΑ: 292 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 28507/09-11-2023 πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας για την Παροχή γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου Κομοτηνής, του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευση Κομοτηνής από την 1η Δεκεμβρίου 2023 έως και την 29η Δεκεμβρίου 2023, μέσω της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση - ανάδειξη αναδόχου.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω8ΕΠΩΛΟ-Ω0Υ ΑΑ: 295 Ημερομηνία:
Καθορισμός τελών για τη χρήση κοινοχρήστων χώρων στο πλαίσιο της λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς του Δήμου Κομοτηνής.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΒΠΦΩΛΟ-0Ο1 ΑΑ: 290 Ημερομηνία:
Έγκριση δαπανών μετακίνησης για την πληρωμή εξόδων κίνησης & ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης.
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Ο82ΩΛΟ-ΧΦΠ ΑΑ: 293 Ημερομηνία:
Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού της «Προμήθειας Λοιπών Αναλωσίμων Ειδών Παντοπωλείου & Λοιπών Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για την Κάλυψη των Αναγκών του Δήμου Κομοτηνής, του ξενώνα δομής γυναικών Κομοτηνής και των Νομικών του Προσώπων ΚΕ.ΜΕ.Α, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ, Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και των Σ.Ε. Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2024 & 2025» και κατακύρωση του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 440.314,80 € χωρίς Φ.Π.Α. (537.531,09 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6% και 24% αναλόγως του υπό προμήθεια είδους).
Όργανο / Επιτροπή: Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΣ5ΠΩΛΟ-99Ξ ΑΑ: 296 Ημερομηνία: